דיני יולדת
טהרת הבית

דיני יולדת

דיני יולדת ״אשה כי תזריע וילדה זכר״ – רבי לוי אמר: בנוהג שבעולם – הפקיד אדם אצל חברו ארנק של

דיני כלה
טהרת הבית

דיני כלה

דיני כלה טהרה קודם הנישואין ב. כלה בתולה: בדיקות הפסק בטהרה ושבעה נקיים בכלה בתולה, צריכות להעשות בעדינות ושימת לב

דיני פרישה ובדיקה בעונת הוסת
טהרת הבית

דיני פרישה ובדיקה בעונת הוסת

דיני פרישה ובדיקה בעונת הוסת אמר רבי יוחנן: כל הפורש מאשתו סמוך לוסת, זוכה לבנים כשרים. רבי יהושע בן לוי

הנהגות הבעל והאשה בימי נדתה
טהרת הבית

הנהגות הבעל והאשה בימי נדתה

הנהגות הבעל והאשה בימי נדתה דיני הרחקות א. בימים שהאשה אסורה לבעלה, הן בימי ראייתה ממש, והן בימי השבעה נקיים,

הטבילה
טהרת הבית

הטבילה

הטבילה מקום הברכה לב. חז״ל אסרו לברך, ואפילו להרהר בדברי תורה בבית מרחץ של מים חמים, (גמרא ברכות דף כד

דיני חציצה בטבילה
טהרת הבית

דיני חציצה בטבילה

 דיני חציצה בטבילה  לא. להלן המקומות בגוף שיש לעיין בהם ולבדקם קודם הטבילה מפני חשש חציצה. [וכתבנו אותם בסדר הזה,

ההכנות לטבילה
טהרת הבית

ההכנות לטבילה

ההכנות לטבילה שלוש הכנות יד. על האשה להתכונן קודם הטבילה בשלוש הכנות כפי שיבוארו להלן בהרחבה, ואלו הן: א. עיון

פרטי ודיני הטבילה
טהרת הבית

פרטי ודיני הטבילה

פרטי ודיני הטבילה השלב השלישי לטהרתה א. אחר שבדקה האשה בדיקת ׳הפסק בטהרה׳, וספרה ׳שבעה ימים נקיים׳ שבהם בדקה עצמה

שבעה נקיים
טהרת הבית

שבעה נקיים

שבעה נקיים השלב השני לטהרתה א. לאחר שעשתה האשה ׳הפסק טהרה׳ שהוא השלב הראשון לטהרתה, מגיע השלב השני – ספירת

תהליך הטהרה
טהרת הבית

תהליך הטהרה

תהליך הטהרה היאך נטהרת היא לבעלה, על ידי שלושת שלבי הטהרה הבאים, ואלו הם: א. בדיקת הפסק בטהרה. ב. בדיקות